කොටස් වෙළෙඳපොළේ් ඉතිහාසගත දිනයක්. සියලු කොටස් දහදහස ඉක්මවා යයි

Tuesday, 26 October 2021 - 11:06

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ පළමු වරට දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඊයේ (25) දිනයේ දී ඒකක දහදහසේ සීමාව ඉක්මවා යන ලදී.  පූර්ව ගනුදෙනු දිනයට (22) සාපේක්ෂව ඒකක 131.58 ක් හෙවත් 1.33% කින් සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඉහළ ගිය අතර දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී එය ඒකක 10,046.80 ක් ලෙසින් සටහන් වුණි. දිනය තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළ යාමට වැඩිම දායකත්වය 

20


මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව.
Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නො...Read More

උද්ධමනය ඉහළට.
Tuesday, 23 November 2021 - 11:11

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.ද., 2013=100...Read More

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද...
Monday, 22 November 2021 - 11:20

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු ක...Read More