වරාය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා අවසර ලබා දීමේ ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක්

Saturday, 23 October 2021 - 10:03

එක් වරායක එක් විශේෂිත ක්ෂේත්‍රයක එක් බැර කර්මාන්තයක් සඳහා අවසර ලබා දීම දැනට ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිපත්තිය වේ. බංග්ලාදේශය, ඉන්දියාවේ නැ‍ඟෙනහිර වෙරළබඩ ප්‍රදේශය, මියන්මාරය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල ආර්ථිකයේ සීග්‍ර වර්ධනයත් සමඟ බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත කලාපයේ කේන්ද්‍රීය වරායක් වශයෙන් දියුණු කිරීම පිණිස ත්‍රිකුණාමල වරාය සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කරනු ලැබ ඇත. එම සැලැස්ම සකස් කිරීමේදී ත්‍රිකුණාමල වරායේ ස්වභාවික පිහිටීම, එම වරායට ආසන්නව පවතින වරාය අධිකාරිය සතු හෙක්ටයාර 2000ක පමණ ඉඩම් ප්‍රමාණය හා එම වරාය සඳහා සේවාවන් සැලසීම පිණිස පවතින දියුණු යටිතල පහසුකම් වැනි කරුණු ද සැලකිල්ලට ගෙන ඇත.

20


මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව.
Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නො...Read More

උද්ධමනය ඉහළට.
Tuesday, 23 November 2021 - 11:11

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.ද., 2013=100...Read More

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද...
Monday, 22 November 2021 - 11:20

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු ක...Read More