පොලී අනුපාත ගැන මහ බැංකුව ගත් තීරණය

Friday, 15 October 2021 - 10:43

මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ රැස් වුණා. මෙහිදී තීරණය කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික දැන් පවතින තත්ත්වයෙන්ම නොවෙනස්ව පවත්වා ගෙන යාමටයි. මේ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය 5% මට්ටමේද නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය  6% ක් ලෙස ඉදිරියටත් පවතිනු ඇති.

22


මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව.
Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නො...Read More

උද්ධමනය ඉහළට.
Tuesday, 23 November 2021 - 11:11

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.ද., 2013=100...Read More

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද...
Monday, 22 November 2021 - 11:20

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු ක...Read More