ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම සඳහා ලංකා අයි.ඕ.සී. සමාගම විසින් රජයෙන් ඉල්ලයි

Wednesday, 13 October 2021 - 11:30

ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම සඳහා ලංකා අයි.ඕ.සී. සමාගම විසින් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්තා වේ. මෙහිදී අවම වශයෙන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු. 15 කින් හා ඩීසල් ලීටයක් රු. 25 කින් ඉහළ නැංවිය යුතු බව ලංකා අයි.ඕ.සී. සමාගමේ ඉල්ලීම වී තිබේ.

10


LANKAQR ක්‍රමවේදය ජනගත කෙරේ.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:33

මෙරට පිළිගත් ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලෙස කු...Read More

 කොටස් වෙළෙඳපොළේ් ඉතිහාසගත දිනයක්. සියලු කොට...
Tuesday, 26 October 2021 - 11:06

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ පළමු වරට දිනයේ ...Read More

වරාය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා අවසර ලබා දීමේ ප්‍...
Saturday, 23 October 2021 - 10:03

එක් වරායක එක් විශේෂිත ක්ෂේත්‍රයක එක් බැර කර්...Read More