විදේශ මුදල් ණයට ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්වලට නියාමන රාමුවක් හඳුන්වා දෙයි

Tuesday, 20 April 2021 - 12:19

බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා අදාළ ඉල්ලීම සලකා බලා මුළු වත්කම්වලින් සියයට 10ක් දක්ව‍ා විදේශ මුදල් ණයට ගැනීම්වලට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව  අවසර ලබා දී තිබෙනවා. නියාමන රාමුවක් හඳුන්වා දෙමින්  අදාළ සමාගම් සඳහා විදේශ මුදල් ණයට ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පහසුකම් සලසා දී තිබෙනවා. අදාළ විදිවිධානයන් වලට අනුව සමාගමක මුළු වත්කම්වලින් සියයට 10ක් දක්වා වන ඕනෑ ම විදේශ මුදල් ණය ගැනීමකට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය අවශ්‍ය නො වන අතර පූර්ව දැනුම් දීම ප්‍රමාණවත් බවත් 10% ඉක්මවන ණය ගැනීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය බව ද සඳහන් වේ.

13


ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර ආහාර අංශයේ ද්විපාර්...
Monday, 03 May 2021 - 10:39

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමාන රාජ්‍යය අතර ආහාර අංශයේ ද...Read More

මෙරට ප්‍රධාන නගර ආවරණය වන පරිදි මෙගා සංවර්ධන...
Wednesday, 28 April 2021 - 12:00

මෙරට ප්‍රධාන නගර වන කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, ත්‍රි...Read More

විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමට ලබාදී තිබ...
Wednesday, 07 April 2021 - 10:19

2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ විශේෂ තැන්ප...Read More