විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමට ලබාදී තිබූ කාල සීමාව දිර්ඝ කෙරේ

Wednesday, 07 April 2021 - 10:19

2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමට ලබාදී තිබූ කාල සීමාව දිර්ඝ කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා. එම තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමට ලබා දී ඇති කාල සීමාව අවසන් වීමට තිබුණේ හෙට දිනයේයි. එමෙන්ම මෙම ගිණුම්වල පවතින තැන්පතු තවදුරටත් රදවා ගැනීමේ අරමුණින් අතිරේක පොලියක් ගෙවීමට සිදුවෙනවා. ඒ සඳහා ද කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

12


බලපත්‍ර අවලංගු කළ මූල්‍ය සමාගම්වල තැන්පත්ක...
Tuesday, 06 April 2021 - 10:31

බලපත්‍ර අවලංගු කළ,අත්හිටවූ මූල්‍ය සමාගම්වල ...Read More

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි මාසික දීමනාව වැඩි කෙරේ.
Tuesday, 06 April 2021 - 10:30

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි මාසික දීමනාව රුපියල් 2000 සිට...Read More

පිටිකළ අලිගැට පේර සහ පිටිකළ වට්ටක්කා අපනයනය ...
Tuesday, 06 April 2021 - 10:28

පිටිකළ අලිගැට පේර සහ පිටිකළ වට්ටක්කා වැනි ශ්...Read More