බලපත්‍ර අවලංගු කළ මූල්‍ය සමාගම්වල තැන්පත්කරුවන්ට වැඩිපුර වන්දි ගෙවීමේ තීරණයක්

Tuesday, 06 April 2021 - 10:31

බලපත්‍ර අවලංගු කළ,අත්හිටවූ මූල්‍ය සමාගම්වල තැන්පත්කරුවන් වෙත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් දැනුම් දීමක් සිදුකර තිබෙනවා. මෙම දැනුම් දීම හරහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙසේ පවසනවා. “ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධව එවකට පැවති විධිවිධාන ප්‍රකාරව එක් අයෙකුට රු. 600,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව එකී ආයතනවල තැන්පත්කරුවන්ට/ අදාළ නීත්‍යානුකූල හිමිකම්ලාභීන්ට රක්ෂණ වන්දි ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පියවර ගන්නා ලදී. එම ආයතනවල තැන්පතුකරුවන්ට තව දුරටත් සහන සැලසීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පිරිනමනු ලබන උපරිම වන්දි මුදල් සීමාව රු. 600,000/- සිට රු. 1,100,000/- දක්වා ඉහළ දැමීමට නොබෝදා රැස්වූ මුදල් මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදී.” සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී., ද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ක්‍රෙඩිට් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්, ටී.කේ.එස්. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්, ද ෆිනෑන්ස් කම්පනි පී.එල්.සී., ඊ.ටී.අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සර්විසස් පී.එල්.සී.යන ආයතනවල තැන්පත්කරුවන්ගේ අවධානය පිණිස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මෙම නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.


12


විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමට ලබාදී තිබ...
Wednesday, 07 April 2021 - 10:19

2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ විශේෂ තැන්ප...Read More

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි මාසික දීමනාව වැඩි කෙරේ.
Tuesday, 06 April 2021 - 10:30

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි මාසික දීමනාව රුපියල් 2000 සිට...Read More

පිටිකළ අලිගැට පේර සහ පිටිකළ වට්ටක්කා අපනයනය ...
Tuesday, 06 April 2021 - 10:28

පිටිකළ අලිගැට පේර සහ පිටිකළ වට්ටක්කා වැනි ශ්...Read More