පිටිකළ අලිගැට පේර සහ පිටිකළ වට්ටක්කා අපනයනය කිරීමට පියවර

Tuesday, 06 April 2021 - 10:28

පිටිකළ අලිගැට පේර සහ පිටිකළ වට්ටක්කා වැනි ශ්‍රී ලංකාවේ නව සුපිරි ආහාර නිෂ්පාදන, ජෝර්දානනයට අපනයනය කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර තිබෙනවා. ජෝර්දානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා තානාපති කාර්යාලය විසින් හඳුනාගෙන ඇති ටීටොක් සමාගම මෙම අපනයනය සදහා හවුල් වී සිටින බවයි. එමෙන්ම ලංකා තේ අපනයනය කිරීමෙන් අනතුරුව විවිධාංගීකරණය වූ ටීටෝක් සමාගම දැන් නව්‍ය අගය එකතු කළ ශ්‍රී ලාංකික නිපැයුම් නිෂ්පාදනය කරනු ලබනවා.
ඒ අනුව ඔවුන් වැනිලා කරල් ආකාරයෙන් ජෝර්දාන් වෙළඳපොළට අපනයනය කිරීම ද ආරම්භ කර තිබෙනවා.

12


විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමට ලබාදී තිබ...
Wednesday, 07 April 2021 - 10:19

2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ විශේෂ තැන්ප...Read More

බලපත්‍ර අවලංගු කළ මූල්‍ය සමාගම්වල තැන්පත්ක...
Tuesday, 06 April 2021 - 10:31

බලපත්‍ර අවලංගු කළ,අත්හිටවූ මූල්‍ය සමාගම්වල ...Read More

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි මාසික දීමනාව වැඩි කෙරේ.
Tuesday, 06 April 2021 - 10:30

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි මාසික දීමනාව රුපියල් 2000 සිට...Read More